DE VUURTOREN
 Praktijk voor Orthopedagogiek & Psychologie
 

 
Waar zijn wij voor?
Wat doen wij?
Wie zijn wij?
Hoe kunt u zich aanmelden?
Waar vindt u ons?
Wat zijn de kosten?
Privacystatement/voorwaarden

 

 


      
Privacystatement en voorwaarden

Privacystatement

Orthopedagogische en Psychologische Praktijk De Vuurtoren, verder te noemen Praktijk De Vuurtoren, gevestigd te Geesteren (GLD) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09200395, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Praktijk De Vuurtoren met informatie over een geÔdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

Voor wie geldt dit
Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieŽn natuurlijke personen van wie

Praktijk De Vuurtoren persoonsgegevens verwerkt:

- (potentiŽle) cliŽnten;
- bezoekers aan Praktijk De Vuurtoren;
- bezoekers van
www.praktijkdevuurtoren@planet.nl;

- deelnemers aan bijeenkomsten van Praktijk De vuurtoren;
- alle overige personen die met Praktijk De Vuurtoren contact opnemen of van wie Praktijk de Vuurtoren   persoonsgegevens verwerkt.

Welke persoonsgegevens verwerkt de praktijk

Praktijk De Vuurtoren verwerkt persoonsgegevens die:

een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal

(via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens; met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers; In geval dat afgesproken is en toestemming hiervoor is gegeven: bijvoorbeeld video-opnames tijdens sessies.

Waarom verwerkt de praktijk uw persoonsgegevens

Praktijk De Vuurtoren verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf

om heeft gevraagd.

Wat is de Rechtsgrond ;
Praktijk De Vuurtoren verwerkt persoonsgegevens op basis van ťťn van de volgende rechtsgronden: toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vůůr de intrekking; uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de gemeente of de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.; een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren; een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

 Hoe wordt omgegaan met Verwerkers

Praktijk De Vuurtoren kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen

die uitsluitend volgens instructies van Praktijk De Vuurtoren persoonsgegevens verwerken. Praktijk De Vuurtoren sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

Persoonsgegevens delen met derden
Praktijk de Vuurtoren deelt persoonsgegevens met derden als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een aanmelding/verwijzing) is aangewezen of omdat dit voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is.

Praktijk De Vuurtoren deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciŽle doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

Doorgifte buiten de EER

Praktijk De Vuurtoren geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Praktijk De Vuurtoren er zorg voor dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

Bewaren van gegevens

Praktijk De Vuurtoren bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. De praktijk hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
(financieel- )administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;

Wijzigingen privacystatement

Praktijk De Vuurtoren kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Praktijk De vuurtoren gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

Wijzigingen privacystatement

U hebt het recht Praktijk de Vuurtoren te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met praktijk de vuurtoren door een e-mailbericht te sturen naar praktijkdevuurtoren@planet.nl

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop de praktijk persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Praktijk De Vuurtoren door een e-mailbericht te sturen.

Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

 

 Voorwaarden

Privacyverklaring NVO zelfstandig gevestigde pedagogen
Praktijk De Vuurtoren hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met uw gegevens. Daarom deze voorwaarden met betrekking tot uw privacy.

 Uw dossier
De wet verplicht pedagogen/psychologen om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden de gegevens vastgelegd die nodig zijn om goede zorg te bieden en/of zorgvuldige onderzoek te doen. De wet verplicht ons om de dossiers vijftien jaar te bewaren.

 Uw rechten 
U hebt als cliŽnt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in uw dossier is opgenomen. Mocht u in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt u ons vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Bent u het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kunt u ons verzoeken een eigen verklaring (uw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook hebt u het recht ons te verzoeken om vernietiging van (delen uit) uw dossier. Voor alle rechten geldt dat wij in principe ingaan op uw verzoek. Alleen als wij menen dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van uw kinderen, worden geschaad, kunnen wij uw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.

 Geheimhouding 
Wij hebben als pedagogen/psychologen een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat wij alleen met uw uitdrukkelijke toestemming met anderen over u of uw kind spreken. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet ons het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoeken wij als regel eerst contact met u om deze informatieverstrekking met u te bespreken.

 Rechten van u en uw kinderen 
Is een kind nog geen twaalf jaar oud, dan oefenen de gezaghebbende ouder(s) de rechten ven het kind uit. Is een kind al wel twaalf maar nog geen zestien jaar oud, dan kunnen het kind en de gezaghebbende ouder(s) beiden de rechten uitoefenen. Vanaf zestien jaar oefent een kind zelf zijn rechten zelfstandig uit.

Is een kind door een verstandelijke beperking, een psychische stoornis of om een andere reden niet in staat om zijn rechten uit te oefenen, of de gevolgen daarvan te overzien, dan oefenen de gezaghebbende ouders zijn rechten namens hem uit. Gaat het om een volwassene die door een beperking of stoornis zijn rechten niet kan uitoefenen, dan kan de mentor of de curator dat namens de cliŽnt doen. Is een dergelijke door de rechter benoemde vertegenwoordiger er niet, dan oefenen de ouders, broers of zussen of een meerderjarig kind van de cliŽnt de rechten van de cliŽnt uit.

 Meer informatie 
Voor meer informatie over het uitoefenen van uw rechten, kunt u bellen of mailen met

Orthopedagogische en Psychologische Praktijk De Vuurtoren
Marjan van Lieshout
Rietweg 4
7274 GR  GEESTEREN GLD.

T. 0545 481242
M. praktijkdevuurtoren@planet.nl

 praktijkdevuurtoren@planet.nl  -  ©2017 DE VUURTOREN